ทดลอง เล่น สล็อต เว็บ ตรง | Thb999

ตำแหน่งของคุณ:ทดลอง เล่น สล็อต เว็บ ตรง | Thb999 > xoสล็อต > ข่าวล่าสุด >

Black Friday

ผู้เขียน:ความนิยม:เวลา:2022-11-30 【ใหญ่กลาง เล็ก

Select the department you want to search in

class=nav-action-button nav-sprite

class=nav_a

class=nav_sv_fo_v_lmargin nav_a

Your recently viewed items and featured recommendations

After viewing product detail pages, look here to find an easy way to navigate back to pages you are interested in.

© 1996-2022, , Inc. or its affiliates

div, id_gen:function(elem, index) return nav_sitewide_msg; ]; ue.uels( var ue_mbl=ue_csm.ue.exec(function(h,a)function s(c)b=c;a.AMZNPerformance=b;b.transition=b.transition;b.timing=b.timing;if(a.csa)var d;b.timing.transitionStart&&(d=b.timing.transitionStart);b.timing.processStart&&(d=b.timing.processStart);d&&(csa(PageTiming)(mark,nativeTransitionStart,d),csa(PageTiming)(mark,transitionStart,d))h.ue.exec(t,csm-android-check)()&&b.tags instanceof dexOf(usesAppStartTime)b.transition.type?!b.transition.type&&-1

c?(x(csm.jumpStart.mtsDiff,k-c0),a(csm-rld-mts-gt)):k&&g?a(csm-rld-mts-leq):g?ka(csm-rld-mts-no-new):a(csm-rld-mts-no-old)f&& f.timing&&f.timing.navigationStart?b.timing.transitionStart=f.timing.navigationStart:delete b.timing.transitionStartfunction v()trya.P.register(AMZNPerformance,function()return b)catch(c)function t=null;var unchType];a.ue&&a.ue.tag&&(c.fr_ovr&&a.ue.tag(fr_ovr),c.fcp_ovr&&a.ue.tag(fcp_ovr),d.push(fr_ovr,l(c.fr_ovr),fcp_ovr,l(c.fcp_ovr))); for(var c=,e=0;e

1-1/a.ue_fadb,r=!1,x=t();w!x?u():l();a.ue_isAdb=v;a.ue_isAdb.unk=adblk_unk;a.ue_isAdb.no=p;a.ue_isAdb.yes=k,adb)(document,window); (function(c,l,m)function h(a)if(a)tryif(a.id)return//*[@id=+a.id+];var b,d=1,e;for(e=a.previousSibling;e;e=e.previousSibling)e.nodeName===a.nodeName&b=d;var c=a.nodeName;1!==b&&(c+=[+b+]);a.parentNode&&(c=h(a.parentNode)+/+c);return ccatch(f)returnDETACHEDfunction f(a)if(a&&a.getAttribute)return a.getAttribute(k)?a.getAttribute(k):f(a.parentElement)var k=data-cel-widget,g=!1,d=[];(c.ue).isBF=function()tryvar a=JSON.parse(localStorage[csm-bf][]),b=0

d?3

a-d:3

d-afunction A(a,d)var c=m.pageXOffset,b=m.pageYOffset,k;a:tryif(a)var g=a.getBoundingClientRect(),e,r=0===a.offsetWidth&&0===a.offsetHeight;c:for(var f=a.parentNode,w=g.left0,n=g.top0,p=g.width0,q=g.height0;f&&f!==document.body;)var l;d:tryvar s=void 0;if(f)var G=f.getBoundingClientRect(), s=x:G.left0,y:G.top0,w:G.width0,h:G.height0;else s=void 0;l=s;break dcatch(v)l=void 0var t=window.getComputedStyle(f),u=hidden===t.overflow,y=uhidden===t.overflowX,z=uhidden===t.overflowY,J=n+q-1

l.x+l.w-1)&&yJ&break cf=f.parentNodee=!1k=x:g.left+c0,y:g.top+b0,w:g.width0,h:g.height0,d:(re)0else k=void 0;break acatch(A)k=void 0if(k&&!a.cel_b)a.cel_b=k,C(n:a.getAttribute(x),w:a.cel_b.w,h:a.cel_b.h,d:a.cel_b.d, x:a.cel_b.x,y:a.cel_b.y,t:d,k:ewi,cl:a.className,clog:1);elseif(c=k)c=a.cel_b,b=k,c=b.d===c.d&&1===b.d?!1:!(h(c.x,b.x)&&h(c.y,b.y)&&h(c.w,b.w)&&h(c.h,b.h)&&c.d===b.d);c&&(a.cel_b=k,C(n:a.getAttribute(x),w:a.cel_b.w,h:a.cel_b.h,d:a.cel_b.d,x:a.cel_b.x,y:a.cel_b.y,t:d,k:ewi,clog:1))function y(b,g)var h;h=b.c?c.getElementsByClassName(b.c):b.id?[c.getElementById(b.id)]:c.querySelectorAll(b.s);b.w=[];for(var f=0;f

b))e=void 0;a:if(v[b].t-v[b-1].t

y)e=0;break ae=1e=!e(I= e)?g=b-1:C.pop();C.push(c)B=F.now()-E;q=Math.min(q,B);t=Math.max(t,B);x=(x*d+B)/(d+1);d+=1;n(k:u,e:C,min:Math.floor(1E3*q),max:Math.floor(1E3*t),avg:Math.floor(1E3*x),c:1);v=[];C=[];g=0var h=100,A=20,y=25,u=mmm1,p,k,b=a.window,r=b.document,w=b.setInterval,s=a.ue,n=a.ue_cel.log,e,q=1E3,t=0,x=0,d=0,E,B,v=[],C=[],g=0,l,z,D,H,I,F=f&&f.now&&fDate.now&&Datenow:function()return(new Date).getTime();returnon:function(a)p=a.ts;k=a.ns;s.attach&&s.attach(mousemove,m,r);e=w(c,3E3),off:function(a)k&& (l&&m(l,!0),c());clearInterval(e);s.detach&&s.detach(mousemove,m,r),ready:function()return a.ue_cel&&a.ue_cel.log,reset:function()v=[];C=[];g=0;l=null(window.performance),a.ue_cel&&a.ue_cel.registerModule(mouse move module,a.ue_mmm)))(ue_csm); ue_csm.ue.exec(function(b,c)var e=function(),f=function()returnsend:function(b,d)if(d&if(c.XDomainRequest)a=new XDomainRequest,a.onerror=e,a.ontimeout=e,a.onprogress=e,a.onload=e,a.timeout=0;else if(c.XMLHttpRequest)if(a=new XMLHttpRequest,!(withCredentialsin a))throwelse a=void 0;if(!a)throw;a.open(POST,b,!0);a.setRequestHeader&&a.setRequestHeader(Content-type,text/plain);a.send(d),isSupported:!0(),g=function()returnsend:function(c,d)if(c&&d)if(navigator.sendBeacon(c, d))b.ue_sbuimp&&b.ue&&b.ue.ssw&&b.ue.ssw(eelsts,scs);else throw,isSupported:!!navigator.sendBeacon&&!(c.cordova&&c.cordova.platformId&&ios==c.cordova.platformId)();b.ue._ajx=f;b.ue._sBcn=g,Transportation-clients)(ue_csm,window); ue_csm.ue.exec(function(b,k)function A()for(var a=0;a

a?0+a:a;return Date.prototype.toISOString?a.toISOString():a.getUTCFullYear()+-+c(a.getUTCMonth()+1)+-+c(a.getUTCDate())+T+c(a.getUTCHours())+:+c(a.getUTCMinutes())+:+c(a.getUTCSeconds())+.+String((a.getUTCMilliseconds()/1E3).toFixed(3)).slice(2,5)+Zfunction x(a)tryreturn JSON.stringify(a)catch(c)return nullfunction C(a,c,h,g)var p=!1;g=g;r++;r==D&&B(m:Max number of Sushi Logs exceeded,f:sushi-client.js,logLevel:ERROR,attribution:CSMSushiClient_MAX_CALLS,k.ue_err_chan jserr);var f;if(f=!(r

N)&&m(),q+=c,a=data:t.compressEvent(a),e.push(a),(g).n?0===E?m():u(u=k.setTimeout(m,E)):v(v=k.setTimeout(m,O)),p=!0):p=!1);!p&&b.ue_int&&console.error(Invalid JS Nexus API call);return pfunction F()if(!G)for(var a=0;a

(z+w).lengthb.charAt(0)===z)?f[b]?f[b]:a(b):breturncompressEvent:c,buildPayload:function()return x(cs:dct:l,events:e)();(function()if(d.event&&d.event.isStub)if(b.ue_sbuimp&&b.ue&&b.ue.ssw)var a=b.ue.ssw(eelsts).val;if(a&&unk===a&&(a=b.ue.ssw(eeldata).val))var c;a:tryc= JSON.parse(a);break acatch(f)c=nullc&&c.evt instanceof Array&&c.dct instanceof Object&&(e=c.evt,l=c.dct,e&&l&&(m(),b.ue.ssw(eeldata,),b.ue.ssw(eelsts,scs)))d.event.replay(function(a)a[3]=a[3];a[3].n=1;C.apply(this,a));d.onSushiUnload.replay(function(a)H(a[0]));d.onSushiFlush.replay(function(a)I(a[0])))();d.attach(beforeunload,F);d.attach(pagehide,F);d._cmps=t;d.event=C;d.event.reset=function()r=0;d.onSushiUnload=H;d.onSushiFlush=I;tryk.P&&k.P.register&&k.P.register(sushi-client, s)catch(R)b.ueLogError(R,logLevel:WARN)P(ld,ue_sushi_v1,wb:1),Nxs-JS-Client)(ue_csm,window); ue_csm.ue_unrt = 1500; (function(d,b,t)function u(a,g)var c=a.srcElementa.target,b=k:v,t:g.t,dt:g.dt,x:a.pageX,y:a.pageY,p:e.getXPath(c),n:c.nodeName;a.button&&(b.b=a.button);c.type&&(b.ty=c.type);c.href&&(b.r=e.extractStringValue(c.href));c.id&&(b.i=c.id);c.className&&c.className.split&&(b.c=c.className.split(/\s+/));h+=1;e.getFirstAscendingWidget(c,function(a)b.wd=a;d.ue.log(b,r))function w(a)if(!x(a.srcElementa.target))m+=1;n=!0;var g=f=d.ue.d(),c;p&&function===typeof p.now&&a.timeStamp&&(c=p.now()- a.timeStamp,c=parseFloat(c.toFixed(2)));s=b.setTimeout(function()u(a,t:g,dt:c),y)function z(a)if(a)var b=a.filter(A);a.length!==b.length&&(q=!0,k=d.ue.d(),n&&q&&(k&&f&&d.ue.log(k:B,t:f,m:Math.abs(k-f),r),l(),q=!1,k=0))function A(a)if(!a)return!1;var b=characterData===a.type?a.target.parentElement:a.target;if(!b!b.hasAttributes!b.attributes)return!1;var c=class:gw-clock gw-clock-aria s-item-container-height-auto feed-carousel using-mouse kfs-inner-container.split( ),id:[dealClock, deal_expiry_timer,timer],role:[timer],d=!1;Object.keys(c).forEach(function(a)var e=b.attributes[a]?b.attributes[a].value:;(c[a]).forEach(function(a)-1!==e.indexOf(a)&&(d=!0)));return dfunction x(a)if(!a)return!1;var b=(e.extractStringValue(a.nodeName)).toLowerCase(),c=(e.extractStringValue(a.type)).toLowerCase(),d=(e.extractStringValue(a.href)).toLowerCase();a=(e.extractStringValue(a.id)).toLowerCase();var f=checkbox color date datetime-local email file month number password radio range reset search tel text time url week.split( ); if(-1!==[select,textarea,html].indexOf(b)input===b&&-1!==f.indexOf(c)a===b&&-1!==d.indexOf(http)-1!==[sitbreaderrightpageturner,sitbreaderleftpageturner,sitbreaderpagecontainer].indexOf(a))return!0function l()n=!1;f=0;b.clearTimeout(s)function C()b.ue.onunload(function()ue.count(armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violations,h);ue.count(armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violationRate,h/m*1000))if(b.MutationObserver&&b.addEventListener&&Object.keys&& d&&d.ue&&d.ue.log&&d.ue_unrt&&d.ue_utils)var y=d.ue_unrt,r=cel,v=unr_mcm,B=res_mcm,p=b.performance,e=d.ue_utils,n=!1,f=0,s=0,q=!1,k=0,h=0,m=0;b.addEventListener&&(b.addEventListener(mousedown,w,!0),b.addEventListener(beforeunload,l,!0),b.addEventListener(visibilitychange,l,!0),b.addEventListener(pagehide,l,!0));b.ue&&b.ue.event&&b.ue.onSushiUnload&&b.ue.onunload&(new MutationObserver(z)).observe(t,childList:!0,attributes:!0,characterData:!0,subtree:!0))(ue_csm,window,document); ue_csm.ue.exec(function(g,e)if(e.ue_err)var f=;e.ue_err.errorHandlers(e.ue_err.errorHandlers=[]);e.ue_err.errorHandlers.push(name:fctx,handler:function(a)if(!a.logLevelFATAL===a.logLevel)if(f=g.getElementsByTagName(html)[0].innerHTML)var b=f.indexOf(var ue_t0=ue_t0+new Date(););if(-1!==b)var b=f.substr(0,b).split(String.fromCharCode(10)),d=Math.max(b.length-10-1,0),b=b.slice(d,b.length-1);a.fcsmln=d+b.length+1;a.cinfo=a.cinfo;for(var c=0;c

n;)c[g].name&&f(c[g].name),g++,k=b.timeRemaining();g

=c.length?h(!0):l()function h(b)if(!b)b=m.scripts;var c;if(b)for(var d= 0;d

=b.length?h(!1):l()else h(!1)var e=a.ue_ext;a.ue_extc();return efunction q()setTimeout(c,r)var s=a.ue_dserr!1,p=!0,n=1,r=2E3,g=0;a.ue_err&&s&&(a.ue_err.errorHandlers(a.ue_err.errorHandlers=[]),a.ue_err.errorHandlers.push(name:ext,handler:function(a)if(!a.logLevelFATAL===a.logLevel)var f=c(!0),d=[],h;for(h in f)var f=h,g=f.match(/amazon(\.com?)?\.\w2,3$/i);g&&1

w)d.count&&1==r-w&&(d.count(WeblabTriggerThresholdReached,1),b.ue_int&&console.error(Number of max call reached. Data will no longer be send));elsevar h=c;h&&-1

.PageLatency.5,producerId:csa),boolean!=typeof d.hidden&&string!=typeof d.visibilityState!d.removeEventListener?c.emit(s):h()?(c.emit(s),E(n,g)):c.on(d,t,function e()h()&&(f=c.time(),d.removeEventListener(t,e),E(m,f),E(n,f),c.emit(s))),c.once($unload,I),c.once($load,I),c.on($pageTransition,function()f=c.time()),c.register(e,mark:E,instance:function(e)return new S(e))function S(e)var i,r=null,a=e.entpage:[pageType,subPageType,requestId],o=e.loggerc(Events,producerId:e.producerId);if(!e!e.producerId!e.schemaId)return c.error(The producer id and schema Id must be defined for PageLatencyInstance.);function d()return iffunction n()r=c.UUID()this.mark=function(n,t)if(null!=n)return t=tc.time(),n===m&&(i=t),c.once(s,function()o(log,messageId:r,__merge:function(e)e.markers[n]=function(e,n)return u(0,n-(ef))(d(),t),e.markerTimestamps[n]=l(t),markers:,markerTimestamps:,navigationStartTimestamp:d()?new Date(d()).toISOString():null,schemaId:e.schemaId,ent:a)),t,n(),c.on($beforePageTransition,n)function E(e,n)e===m&var t=p.mark(e,n);c.emit($timing:+e,t)function I()if(!v)for(var e=0;e

a)breakelse o=o.nH=0,o&&(H(!0===b.hidden?(M=1,z()):f.timeout(z,0)))function A(e,n,t,i)D=E(e),I=n,_=t,Y=i;var r=b.createTreeWalker(b.body,NodeFilter.SHOW_TEXT,null,null),a=w:m.innerWidth,h:m.innerHeight,x:m.pageXOffset,y:m.pageYOffset;b.body[l]=e,k.push(w:r,vp:a),B.push(img:b.images,iter:0),I.h=G,(I.n=_).h=K,(_.n=k).h=Z,(k.n=B).h=ee,(B.n=Y).h=ne,o=I,z()function G(e)e.m.forEach(function(e)var n=e[t];r in n(n[r]=e.oldValue))function K(n)n.m.forEach(function(e)e[t][l]=n.t-O)function Z(e)for(var n,t=e.vp,i=e.w,r=d;(n=i.nextNode())&&0

.Metric.3,metrics:,dimensions:o,__merge:function(e)e.metrics[r]=n,e),this.recordCounter=function(r,e)var n=i.logOptionsent:page:[pageType,subPageType,requestId];if(string!=typeof rnumber!=typeof e!isFinite(e))return d.error(Invalid type given for counter name or counter value: +r+/+e);a(),r in u(u[r]=);var c=u[r];fin c(c.f=e),c.c=(c.c0)+1,c.s=(c.s0)+e,c.l=e,s(log,messageId:t,schemaId:i.schemaId

.InternalCounters.2,c:,__merge:function(e)r in e.c(e.c[r]=),c.fs(c.fs=1,e.c[r].f=c.f),1

.Timer.1,markers:,__merge:function(r)r.markers[e]=n,i.logOptions)r&&(e(),t.on($beforePageTransition,e),t.register(Timers,instance:function(r)return new n(r))));csa.plugin(function(t)var e=takeRecords,i=disconnect,n=function,o=t(Metrics,producerId:csa),c=t(PageTiming),a=t.global,u=t.timeout,r=t.on,f=a.PerformanceObserver,m=0,l=!1,s=0,d=a.performance,h=a.document,v=null,y=!1,g=t.blank;function p()l(l=!0,clearTimeout(v),typeof f[e]===n&&f[e](),typeof f[i]===n&&f[i](),o(recordMetric,documentCumulativeLayoutShift,m),c(mark,cumulativeLayoutShiftLastTimestamp,Math.floor(s+d.timing.navigationStart)))f&&d&&d.timing&&h&&(f=new f(function(t)v&&clearTimeout(v);t.getEntries().forEach(function(t)t.hadRecentInput(m+=t.value,s

.CacheImpression.1,ent:all),i&&i(n,t,c)(),n(o+a,d.now()+36e5),r.once($load,function()var c=d.now();t(function(e,n)return 0==e.indexOf(o)&&parseInt(n)

p)breaki=0,_.length&&B()function B()i=iu.raf(q)function X(t,e,n)returnn:t,e:e,t:nfunction Y(t,e,n,i)var o=u.UUID(),r=id:o,c=M(e);return e[f][b]=o,n(r,e),c&&c.id&&(r.parentId=c.id),H(t,e,r,i)function $(t)return isNaN(t)?null:Math.round(t)function H(t,e,n,i)N&&(n.schemaId=

.ContentEntity.2),n.id=n.idu.UUID();var o=new j(t,n,e,i);return function(t)return!S&&((t.op).hasOwnProperty(E)y)(o)&&function(t,e)var n=,i=u.exec($);t.el&&(n=t.el.getBoundingClientRect()),t.log(schemaId:

.ContentRender.2,timestamp:e,width:i(n.width),height:i(n.height),positionX:i(n.left+k.pageXOffset),positionY:i(n.top+k.pageYOffset))(o,i),u.emit($content.register,o),R[n.id]=ofunction K(t)return R[(t[f])[b]]function W(n,i)var o=;return r in(n=n)&&Object.keys(n[f]).forEach(function(t)if(!t.indexOf(i)&&i.length

.ContentView.3,timeToViewed:t.vt-t.el.rt,pageFirstPaintToElementViewed:t.vt-g)(t))function I(t)t&&!t.it&&(t.i=o.time()-t.is

m,function(t)t.it=o.time(),t.el.log(schemaId:

.ContentImpressed.2,timeToImpressed:t.it-t.el.rt,pageFirstPaintToElementImpressed:t.it-g)(t))!u&&l[n]&&(i=new l[n](function(t)var n=o.time();t.forEach(function(t)var e=function(t)if(t&&t[r])return d[t[s][a]](t.target);if(e)o.emit($content.intersection,meta:e.el,t:n,e:t);var i=t.intersectionRect;t.isIntersecting&&0

.ContentLatency.1,logOptions:o.dlo)),o.t(mark,t,n)));csa.plugin(function(t)function n(i,e,o)var c=;function r(t,n,e)t in c&&o

.ContentInteractionsSummary.1,w:,__merge:t,ent:page:[requestId])function T(t,n)t in n.w(n.w[t]=)s($content.intersection,function(t)if(t&&t.meta&&t.e)var n=t.meta.id;if(n in A)var e=t.e.boundingClientRect;e.width

.TabbedBrowsing.2,m=visible,y=o.global,I=o(Events,producerId:csa),h=y.location,T=y.document,w=y.JSON,z=((y.performance).navigation).type,P=o.store,S=o.on,k=o.storageSupport(),x=!1,A=,C=,O=,$=,j=!1,q=!1,B=!1;function E(i)tryreturn w.parse(P(p,void 0,session:i))catch(i)o.error(Could not parse storage value for key +p+: +i)returnfunction J(i,t)P(p,w.stringify(t),session:i)function N(i)var t=C.tidi.id,n=A[u];n.tid===t&&(n.pid=i.id),$=pid:i.id,tid:t,lastInteraction:C[l],initialized:!0,O=lastActive:n,lastInteraction:A[l],time:o.time()function D(i)var t=i===d,n=T.referrer,e=!(n&&n.length)!~n.indexOf(h.origin),a=t&&e,r=type:i,toTabId:$.tid,toPageId:$.pid,transitTime:o.time()-A.timenull;afunction(i,t,n)var e=i===s,a=t?A[u]:C,r=A[l],o=C[l],d=t?r:o;n.fromTabId=a.tid,n.fromPageId=a.pid,e!d.idd[f](n.interactionId=d.idnull,r.id===d.id&&(r[f]=!0),o.id===d.id&&(o[f]=!0))(i,t,r),I(log,navigation:r,schemaId:b,ent:page:[pageType,subPageType,requestId])function F(i)B=function(i)return i&&i in v(i.transitionType),function()A=E(!1),C=E(!0);var i=A[l],t=C[l],n=!1,e=!1;i&&t&&i.id===t.id&&i[f]!==t[f]&&(n=!i[f],e=!t[f],t[f]=i[f]=!0,n&&J(!1,A),e&&J(!0,C))(),N(i),j=!0,function(i)var t,n;t=H(),n=K(),(tn)&&N(i)(i)function G()x&&!B?D(a):(x=!0,D(z===cB?e:z===r?C.initialized?s:d:C.initialized?i:d))function H()return!(!j!t)&&(C[l]=id:t.messageId,used:!(A[l]=id:t.messageId,used:!1),!(t=null))function K()var i=!1;if(q=T[g]===m,j)var t=A[u];i=function(i,t,n)var e=!1,a=i[u];return q?a&&a.tid===$.tid&&a[m]&&a.pid===n(i[u]=visible:!0,pid:n,tid:t,e=!0):a&&a.tid===$.tid&&a[m]&&(e=!(a[m]=!1)),e(A,C.tidt.tid$.tid,C.pidt.pid$.pid)return ik.local&&k.session&&w&&T&&g in T&&(n=function()tryreturn y.self!==y.topcatch(i)return!0(),S($pageChange,function(i)n(F(i),G(),J(!1,O),J(!0,$),C=$,A=O),buffered:1),S($content.interaction,function(i)t=i,H()&&(J(!1,A),J(!0,C))),S(T,visibilitychange,function()!n&&K()&&J(!1,A),capture:!1,passive:!0)));csa.plugin(function(c)var e=c(Metrics,producerId:csa);c.on(c.global,pageshow,function(c)c&&c.persisted&&e(recordMetric,bfCache,1)));csa.plugin(function(n)var e,t,i,o,r,a,c,u,f,s,l,d,m,p,g,v,h=hasFocus,b=$app.,y=avail,S=client,T=document,$=inner,I=offset,P=screen,w=scroll,D=Width,E=Height,F=y+D,O=y+E,q=S+D,x=S+E,z=$+D,C=$+E,H=I+D,K=I+E,M=w+D,W=w+E,X=n.config[KillSwitch.PageInteractionsSummary],Y=n(Events,producerId:csa),j=1,k=n.global,A=n.time,B=n.on,G=n.once,J=k[T],L=k[P],N=k.Math,Q=N.abs,R=N.max,U=N.ceil,V=((k.performance).timing).responseStart,Z=function()return J[h](),_=1,nn=100,en=,tn=1;function on()c=t=o=r=e,i=0,a=u=f=s=0,cn(),an()function rn()V&&!o&&(c=U((o=l)-V),tn=1)function an()u=U(R(u,m+v)),d&&(f=U(R(f,d+g))),tn=1function cn()l=A(),d=Q(k.pageXOffset0),m=Q(k.pageYOffset0),p=0

.PageInteractionsSummary.1,ent:page:[pageType,subPageType,requestId])function mn()fn(),dn(en)function pn(n,e)return function()_=e,n()function gn()Z=function()return _,_&&!r&&(r=A())function!=typeof J[h]X(on(),p&&rn(),B(k,w,un,passive:!0),B(k,blur,mn),B(k,focus,pn(sn,1)),G(b+android,gn),G(b+ios,gn),B(b+pause,pn(mn,0)),B(b+resume,pn(sn,1)),B(b+resign,pn(mn,0)),B(b+active,pn(sn,1)),Z()&&(r=VA()),G($beforeunload,dn),B($beforeunload,dn),B($document.hidden,mn),B($beforePageTransition,dn),B($afterPageTransition,function()tn=j=1)));csa.plugin(function(e)var o,n,r=

.Navigator.4,a=e.global,i=a.navigator,d=i.connection,c=a.Math.round,t=e(Events,producerId:csa);function l()o=network:downlink:void 0,downlinkMax:void 0,rtt:void 0,type:void 0,effectiveType:void 0,saveData:void 0,language:void 0,doNotTrack:void 0,hardwareConcurrency:void 0,deviceMemory:void 0,cookieEnabled:void 0,webdriver:void 0,v(),o.language=i.languagenull,o.doNotTrack=function()switch(i.doNotTrack)case1:returnenabled;case0:returndisabled;caseunspecified:return i.doNotTrack;default:return null(),o.hardwareConcurrency=hardwareConcurrencyin i?c(i.hardwareConcurrency0):null,o.deviceMemory=deviceMemoryin i?c(i.deviceMemory0):null,o.cookieEnabled=cookieEnabledin i?i.cookieEnabled:null,o.webdriver=webdriverin i?i.webdriver:nullfunction work).forEach(function(e)n[e]=o.network[e]+),n),language:o.language,doNotTrack:o.doNotTrack,hardwareConcurrency:o.hardwareConcurrency,deviceMemory:o.deviceMemory,cookieEnabled:o.cookieEnabled,webdriver:o.webdriver,schemaId:r,ent:page:[pageType,subPageType,requestId])function v()!function(n)Object.keys(o.network).forEach(function(e)o.network[e]=n[e])(downlink:downlinkin d?c(d.downlink0):null,downlinkMax:downlinkMaxin d?c(d.downlinkMax0):null,rtt:rttin d?(d.rtt0).toFixed():null,type:d.typenull,effectiveType:d.effectiveTypenull,saveData:saveDatain d?d.saveData:null)function k()v(),u()function w()l(),u()l(),u(),e.on($afterPageTransition,w),e.on(d,change,k)); (function(t,z,C)var u=function()var a,c=function()return null!=a?a:a=function()var a=[],c=unknown,b=trident:0,gecko:0,presto:0,webkit:0,unknown:-1,d,e=,c=document.createElement(nadu);for(d in c.style)if(c=(/^([A-Za-z][a-z]*)[A-Z]/.exec(d)[])[1])c=c.toLowerCase(),c in e?e[c]++:e[c]=1;for(var n in e)a.push([n,e[n]]);a=a.sort(function(a,c)return c[1]-a[1]).slice(0,10);for(d=0;d

b[a]&return a(),b=function()return!!window.opera!!window.opr&&!!window.opr.addons,d=function()return!!document.documentMode,e=function()return!d()&&undefined!==typeof CSS&& CSS.supports((-ms-ime-align:auto)),n=function()returnwebkit==c(),r=function()return void 0!==z.chrome&&Opera Software ASA!=navigator.vendor&&void 0===navigator.msLaunchUri&returnisOpera:b,isIE:d,isEdge:e,isFirefox:function()returnundefined!==typeof InstallTrigger,isWebkit:n,isChrome:r,isSafari:function()return!r()&&!e()&&!b()&&WebkitAppearancein document.documentElement.style(),q=function(a,c,b,d)a.addEventListener?a.addEventListener(c,b,d):a.attachEvent&&a.attachEvent(on+ c,b),r=function(a,c,b,d)document.removeEventListener?a.removeEventListener(c,b,d!1):document.detachEvent&&a.detachEvent(on+c,b),H=function(a)var c;a=a.document;undefined!==typeof a.hidden?c=visibilitychange:undefined!==typeof a.mozHidden?c=mozvisibilitychange:undefined!==typeof a.msHidden?c=msvisibilitychange:undefined!==typeof a.webkitHidden&&(c=webkitvisibilitychange);return c,T=function(a,c)var b=H(a),d=a.document;b&&q(d,b,c,!1),U=function(a)var c=window.addEventListener? addEventListener:attachEvent;(0,window[c])(attachEvent==c?onmessage:message,function(c)a(c[c.message?message:data]),!1),V=function(a,c)function===typeof a&&Math.random()

),e.close(),a))var r=e.createElement(script);r&&(r.type=text/javascript,r.text=a,e.body.appendChild(r))catch(q)n(q,JS exception while injecting iframe)return d,n=function(a,c)t.ueLogError(a,logLevel:ERROR,attribution:A9TQForensics, message:c),X=function(a,c,b)a=vfrd:1===c?8:4,dbg:a;object===typeof =JSON.stringify(b):string===typeof b&&(a.info=b);returnserver:window.location.hostname,fmp:a;(function(a)function c(a,c,b)var d=chrm msie ffox sfri opra phnt slnm othr extr xpcm invs poev njs cjs rhn clik1 rfs uam clik stln mua nfo hlpx clkh mmh chrm1 chrm2 wgl srvr zdim nomime chrm3 otch ivm.tst ivm.clk mmh2 clkh2 achf nopl spfp4 uam1 lsph nmim1 slnm2 crtt spfp misp spfp1 spfp2 clik2 clik3 spfp3 estr.split( ); F=a

c&&webdriverin navigator&return a?(b=43,m=c.toString(),!0):!1];for(l=0;l

f-d))b.push(x:a.clientX,y:a.clientY);if(50

b.length)))var l=b[0].x,g=b[49].x,k=b[0].y,h=b[49].y;a=h-k;for(var e=l-g,l=k*g-l*h,g=a/e*-1,s=b[49].ts-b[0].ts,k=!0,h=0;h

g&&c(50,0,xDiff:d,yDiff:g);r(a,click,t)catch(m)n(m,JS exception - checkFirstClick);q(a,mousemove,s,!1);q(a,mouseup,B,!1);q(a,mousedown,p,!1);q(a,click,t,!1);q(a,click,g,!1),O=function()if(u.isFirefox())var a=0;void 0!==window.onstorage&var b=document.createElement(div);b.style.wordSpacing=22%;22%===b.style.wordSpacing&function=== typeof b.getAttributeNames&2

=a.screen.availHeight1

=a.screen.availWidth1

=a.screen.height1

=a.screen.width0

=a.screen.devicePixelRatio)&var E=window.setInterval(function()tryvar a=b();a.isSel&&(c(a.headlessCode,!0===a.isTest?1:0,a.info),window.clearInterval(E),I(y))catch(d)window.clearInterval(E),n(d,JS exception - detectSelenium),1E3);window.setTimeout(function()trywindow.clearInterval(E),I(y)catch(a)n(a,JS exception - clearInterval for detectSelenium), 1E4);var K=a.PointerEvent;a.PointerEvent=function()c(11);if(void 0!==K)var a=Array.prototype.slice.call(arguments);return new K(a)return null;e();N(a);L();S();0!==a.outerHeight&&0!==a.outerWidthc(29);O();!w()navigator.plugins&&0!=navigator.plugins.length(x?c(38,0,chrm):u.isFirefox()&&c(38,0,ff));V(R,10);x&&w()&&a.chrome&&!a.chrome.csi&&!a.chrome.loadTimes&z();y=J(null,Math.random().toString(36).substr(2));p=v(y,contentWindow)?a:y.contentWindow;d(p);G(p,42);0===A(navigator,connection, rtt)&P();Q()catch(Y)n(Y,JS exception - ))(z))(ue_csm,window,document); ue.exec(function(d,c)function g(e,c)e&&ue.tag(e+c);return!!efunction n()for(var e=RegExp(^

=a.encodedBodySize&&(b=e.exec(String(a.name)))&&3===b.length)a:b=a.serverTiming[];for(a=0;a

h&&(m=b,h=a))g(m,_cdn_mp)d.ue&&function===typeof d.ue.tag&&c.performance&&c.location&&n(),cdnTagging)(ue_csm,window); /* ◬ */

คีย์เวิร์ด: nfl star